کلون سازی

کلون سازی چیست؟

  کلون سازی تولید موجوداتی است که از نظر ژنتیکی مشابه هم می باشند. از دو طریق ایجاد چنین نمونه ای امكان پذیر است: 1) تقسیم جنینی یا انتقال هسته سلولی. در تقسیم جنینی، جنین در مراحل اولیه رشد خود به دو یا بیش از دو قسمت تقسیم شده و هر قسمت تبدیل به یك […]

  • حسین زمانی
    حسین زمانی
  • 1399-01-25